Programa Inserción Laboral para Mujeres TYRIUS INTEGRA Comarca LA SAFOR

BASES DE CONVOCATÒRIA PROGRAMA 2019 TYRIUS INTEGRA.

REQUISITS MÍNIMS PER A PARTICIPAR EN EL PROGRAMA

Podran participar en el procés de selecció aquelles dones que complisquen els requisits següents:

 • Ser major d’edat i estar desocupada i inscrita en l’Oficina d’Ocupació del SERVEF, amb la targeta de demanda d’ocupació

I, a més:

 • Pertànyer a algun d’estoscol·lectius:
  • Jóvens menors de 30
  • Majors de 45
  • Parades de Llarga Duració (Més de 12 mesos endesocupació)
  • Migrants no comunitàries amb permís de residensia.
  • Presentar discapacitat
  • Víctimes de violència de gènere.
  • Famílies

Estos requisits i la resta de condicions per a l’accés al curs hauran de complir-se en la data en què finalitze el termini d’admissió de sol·licituds i hauran de ser acreditats, a través dels informes oficials corresponents, en l’entrevista inicial que tindrà lloc dins del procés de selecció de participants.

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ, ENTREVISTES I CRITERIS DE SELECCIÓ.

CONVOCATÒRIA

Per al procés de selecció de l’alumnat es procedirà a la convocatòria a través de l’exposició d’este document a la pàgina web de l’Associació TYRIUS: www.tyrius.org i en els taulers d’anuncis municipals (AGÈNCIES DE DESENROTLLAMENT LOCAL). Així mateix, es procedirà a la seua difusió a través de les Xarxes socials TYRIUS (Facebook, Twitter) i de les pròpies delegacions locals TYRIUS de la comarca, així com altres mitjans de difusió, si es considera oportú.

ENTREGA DE SOL·LICITUDS A PERSONES INTERESSADES

Les persones que estiguen interessades a participar en la prova de selecció hauran d’aportar la documentació següent:

 • Sol·licitud d’inscripció. ANNEX
 • Còpia document d’identitat: DNI,
 • Còpia de la targeta de demandant d’ocupació
 • Còpia del Currículum Vitae,

La documentació haurà d’entregar-se en la seu local de l’Associació Tyrius, en sobre segellat i indicant el PROGRAMA TYRIUS INTEGRA com a remitent.

En la sol·licitud podran adjuntar tota aquella documentació que es necessite per a ser valorats per la Comissió de Selecció conforme al barem a aplicar.

TERMINI PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

Les sol·licituds d’inscripció i la documentació acreditativa hauran d’entregar-se del 1 al 15 d’ octubre del 2019, ambdós inclusivament.

Els terminis de presentació de sol·licituds podrien ampliar-se en funció de qualsevol incidència que es produïsca, sempre amb l’objectiu de millorar el propi procediment i els objectius de formació i promoció d’ocupació del projecte INTEGRA.

PROVES DE SELECCIÓ, CRITERIS DE BAREMACIÓ

Les proves de selecció consistiran en una entrevista personal i valoració de currículum vitae i situació personal i situació respecte a l’ocupació (duració de la desocupació i cobrament o no de prestacions o subsidis de desocupació). L’entrevista de selecció i valoració de currículum vitae suposarà un 60% de la puntuació, mentres que la valoració de la situació personal i respecte a l’ocupació suposarà un 40% del total de la puntuació final.

En la valoració de la situació personal respecte a l’ocupació es tindrà en compte la baremació dels criteris següents:

 • Duració de la desocupació. Màxima puntuació 2
  • << 6 mesos…......................................... 0’5
  • Entre 6 i 12 mesos ………………………..1
  • Entre 12 mesos y 2 anys………………1’5
  • >>2 anys ……………………………………. 2
 • Cobrament prestacions de desocupació. Máxima puntuació 2
  • Cobrament prestació ………………….. 0,8
  • Cobrament subsidi desocupació ……1,4
  • Sense cobrar prestació o subsidi …. 2

En l’entrevista personal es valoraran aspectes com la motivació de la persona, l’adequació de l’opció formativa sol·licitada a la seua trajectòria formativa i professional i l’existència d’un projecte de diversificació professional coherent.

 

0
Rated 0 out of 5
0 de 5 estrellas (basado en 0 reseñas)

También te puede interesar